Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND cấp xã lập danh sách kèm theo các giấy tờ hợp lệ nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Bước 2: Cán bộ Phòng Lao động - TBXH cấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị  và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Phòng Lao động - TBXH cấp huyện lập danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Trường hợp không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã kèm theo hồ sơ của đối tượng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Bản khai cá nhân (mẫu KC1).

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng, giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thàng tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết : 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động - TBXH cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đề nghị gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

8. Lệ phí : Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai cá nhân dùng cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế (mẫu KC1) ban hành kèm theo Thông tư 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 

- Tải mẫu đơn: