Di chuyển hài cốt liệt sĩ

19. Thủ tục: Di chuyển hài cốt liệt sĩ.

1. Trình tự thực hiện :

a. Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ:

Bước 1: Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ có nguyện vọng di chuyển hài cốt liệt sĩ chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, nộp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra, thẩm định.

 - Nếu đủ điều kiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ.

- Nếu không đủ điều kiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện  gửi văn bản trả lời nêu rõ lý do kèm toàn bộ giấy tờ đã nộp cho người đứng đơn để hoàn thiện theo quy định.

b. Nơi quản lý mộ liệt sĩ:

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện Phối hợp với Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã (trường hợp không có Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ) lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ (mẫu số 13-MLS);

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện lưu giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ;

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện lập Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 14-MLS) để gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ và nơi an táng hài cốt liệt sĩ (đối với trường hợp hài cốt liệt sĩ sau di chuyển không an táng tại địa phương đang quản lý hồ sơ gốc) kèm theo biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

c. Nơi đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm lưu Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện quản lý mộ chuyển đến trong hồ sơ quản lý mộ liệt sĩ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần :

- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;

- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”;

- Một trong các giấy tờ sau: Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ;

Trường hợp người di chuyển hài cốt liệt sĩ không phải là thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ thì phải có thêm giấy ủy quyền của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ( đối với trường hợp nơi quản lý hồ sơ liệt sỹ).

- Không quy định thời gian (đối với trường hợp nơi quản lý mộ).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân (Thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ).

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Giới thiệu đi di chuyển hài cốt liệt sỹ hoặc Biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ; Phiếu báo di chuyển hài cốt liệt sĩ.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS), ban hành kèm theo Thông tư 13/2014/TTLT - BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 13/2014/TTLT - BLĐTBXH - BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

- Tải mẫu đơn: