Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

21.Thủ tục: Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1: UBND xã lập danh sách kèm theo hồ sơ hợp lệ, nộp tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Bước 2 : Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện lập danh sách kèm theo hồ sơ đề nghị gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 

- Trường hợp không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã kèm theo hồ sơ của đối tượng.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tại trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a, Thành phần :

- Danh sách đề nghị bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

- Bản khai bổ sung tình hình thân nhân (mẫu 5) kèm theo bản sao một trong các giấy tờ làm căn cứ pháp lý chứng minh mối quan hệ với liệt sĩ như sau:

+ Đối với người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản của gia đình hoặc họ tộc.

+ Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ: Giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.

b, Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách đề nghị bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai bổ sung tình hình thân nhân (mẫu 5) ban hành kèm theo Thông tư 16/2014/TT - BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người đề nghị bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ, con liệt sĩ.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 16/2014/TT - BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số bội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Tải mẫu đơn: