Đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng

Thủ tục 12: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

1.Trình tự, thời gian thực hiện:

+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định gửi Trung tâm Hành chính công huyện.

+ Bước 2: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định:

- Nếu đủ điều kiện: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký ban hành huyện Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

- Trường hợp không đủ điều kiện: có văn bản trả lời gửi về UBND cấp xã kèm theo hồ sơ đề nghị của đối tượng.

+ Bước 3: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện gửi quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện chế độ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động – TBXH cấp huyện hoặc bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần: bao gồm:

+ Bản sao Quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

+ Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao Giấy khai sinh của con dưới 36 tháng tuổi.

b. Số lượng: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Lao động - TBXH cấp huyện, UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

+ Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

- Tải mẫu đơn: