Đề nghị tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội

17. Thủ tục: Đề nghị tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: UBND cấp xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho hoàn thiện, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị của người khuyết tật hoặc gia đình, người thân, người giám hộ người khuyết tật.

+ Tờ khai thông tin của người khuyết tật theo mẫu quy định.

+ Sơ yếu lý lịch của người khuyết tật có xác nhận của UBND cấp xã.

+ Bản sao giấy xác nhận khuyết tật.

+ Bản sao sổ hộ khẩu.

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân.

+ Biên bản của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội và văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã.

+ Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện gửi cơ quan quản lý cơ sở bảo trợ xã hội.

+ Quyết định tiếp nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý.

+ Các văn bản, giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

(Bản sao: Bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quy định tại Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014:

- Tờ khai đề nghị trợ giúp xã hội  (mẫu số 1đ).

- Đơn đề nghị được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội  (Mẫu số 8).

- Sơ yếu lý lịch của đối tượng (Mẫu số 9).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP.

- Thông tư Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/5/2016 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tải mẫu đơn: