Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất (Trường hợp UBND xã không đủ kinh phí hỗ trợ)

20. Thủ tục: Giải quyết chế độ cứu trợ đột xuất (Trường hợp UBND xã không đủ kinh phí hỗ trợ)

1. Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

+ Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện có trách nhiệm thẩm định:

- Nếu đủ điều kiện: Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ.

- Trường hợp không đủ điều kiện: có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã kèm hồ sơ đề nghị của đối tượng.                                    

+ Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện tiếp nhận quyết định từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện chế độ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin hưởng trợ cấp khó khăn của đối tượng.

+ Biên bản họp thôn.

+ Biên bản họp xét của hội động xét duyệt cấp xã.

+ Văn bản đề nghị của UBND cấp xã.

Trường hợp cơ sở y tế trực tiếp cấp cứu, chữa trị cho đối tượng gặp rủi ro ngoài vùng cư trú dẫn đến bị thương nặng, gia đình không biết để chăm sóc, thì UBND xã  làm văn bản gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, sau đó Phòng sẽ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Giám đốc bệnh viện, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức mai táng cho người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết (trường hợp gia đình không biết mai táng) làm văn bản gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đề nghị cấp kinh phí mai táng theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.  

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:        

- Nghị định số136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội ;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu