Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

 Thủ tục 4: Thông qua nội dung hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

  1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công

          Địa chỉ: số 142-144, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình

       Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

       - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

          - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

- Ngay khi nhận được hồ sơ, trong thời gian 01 (một) ngày, Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. 

          - Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật kiểm tra hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công, nơi nhận hồ sơ.

  2. Cách thức thực hiện:

  - Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công;

  - Gửi qua đường bưu điện

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ

  a. Thành phần hồ sơ:

 Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật theo mẫu quy định (bản chính);

 

- Giấy chứng nhận đăng ký thuốc Bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc sử dụng ở Việt Nam.

- Kế hoạch tổ chức hội thảo của đơn vị.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  4. Thời gian giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

  8. Phí, lệ phí: 600.000 đồng

  9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không

  10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật;

 

          - Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ nông nghiệp và PTNT quy định  quản lý thuốc bảo vệ thực vật;


- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu