Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thủ tục 01: Đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, đại diện hộ gia đình đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân, đại diện hộ gia đình nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra thành phần của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đủ thành phần theo quy định thì nhận hồ sơ, thu lệ phí, vào sổ theo dõi, viết Giấy biên nhận hẹn thời gian trả kết quả trao người nộp hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa đúng quy định thì hướng dẫn cho cá nhân, đại diện hộ gia đình hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cá nhân, đại diện hộ gia đình nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)  Thành phần hồ sơ:

·       Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.

·       Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

·       Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có).

·       Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, đại diện hộ gia đình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

8. Lệ phí: 100.000 đồng (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

·       Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

·       Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/12/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (Thông tư số 176/2012/TT-BTC).

- Tải mẫu đơn: