Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh.

Lưu ý: Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện hộ kinh doanh đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Đại diện hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra thành phần của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đủ thành phần theo quy định thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết Giấy biên nhận hẹn thời gian trả kết quả trao người nộp hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa đúng quy định thì hướng dẫn Đại diện hộ kinh doanh hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Đại diện hộ kinh doanh nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)  Thành phần hồ sơ:

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh  (Phụ lục III-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

·   Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);

·   Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).


- Tải mẫu đơn: