Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Lưu ý: Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhnộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

   1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện hộ kinh doanh đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Đại diện hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra thành phần của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đủ thành phần theo quy định thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết Giấy biên nhận hẹn thời gian trả kết quả trao người nộp hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa đúng quy định thì hướng dẫn Đại diện hộ kinh doanh hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Đại diện hộ kinh doanh nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)  Thành phần hồ sơ:

·   Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;

·   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

               Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh gửi Thông báo chấm dứt hoạt động cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

·   Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);

 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).
- Tải mẫu đơn: