Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện đối với tổ chức ngoài khu vực nhà nước

4. Thủ tục : Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện đối với tổ chức ngoài khu vực nhà nước

1. Trình tự thực hiện

            Bước 1:  Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

         Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố

         Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

·         Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

·         Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

            Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

         - Tờ trình của tổ chức;

         - Báo cáo thành tích của đơn vị;

         - Biên bản họp đơn vị;

- Bản xác nhận của Chi cục Thuế huyện về nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước; xác nhận của Bảo hiểm xã hội huyện về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; xác nhận của Phòng Y tế về an toàn vệ sinh thực phẩm; xác nhận của Công an huyện về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:  Không quá 10 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

            b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ huyện, thành phố;

c) Cơ quan phối hợp: Phòng Công thương, Chi cục Thuế huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Y tế, Công an huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính và Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu