Đăng ký Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

13. Thủ tục : Đăng ký Hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ, UBND huyện, thành phố (nơi diễn ra Hội nghị, đại hội) cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, thông báo thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn. Nếu không chấp thuận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nội, UBND vụ huyện, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội.

- Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ, UBND huyện, thành phố.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (theo mẫu, kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11;

- Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

 

- Tải mẫu đơn: