Sáp nhập, chia tách Trường Trường trung học cơ sở, Trường tiểu học

19. Thủ tục: Sáp nhập, chia tách Trường Trường trung học cơ sở, Trường tiểu học

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, UBND huyện, thành phố. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn của cán bộ Bộ phận một cửa, UBND huyện, thành phố.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, UBND huyện, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đề án sáp nhập, chia tách tổ chức;

- Tờ trình và đề nghị quyết định phê duyệt đề án tổ chức

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách tổ chức (nếu có);

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của cơ quan liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định sáp nhập, chia tách tổ chức (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, vị trí việc làm của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu