Thanh lý tài sản nhà nước

Thanh lý tài sản nhà nước:

1. Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

   Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

·   Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả

·   Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND huyện, Thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước của đơn vị có tài sản đề nghị xử lý.

- Văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản (trường hợp điều chuyển tài sản).

- Ý kiến bằng văn bản của các cấp trên (nếu là đơn vị trực thuộc).

- Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại kèm theo các hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước.

- Biên bản giám định tài sản đề nghị thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Luật Ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ.


- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu