Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Thủ tục 9. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

1) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: UBND dân cấp xã gửi hồ sơ thành lập trung tâm học tập cộng đồng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định;

- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của đoàn thẩm định, cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm học tập cộng đồng có trách nhiệm thông báo kết quả bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

2) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng;

- Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những  người dự kiến làm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết:15 ngày làm việc.

5) Đối tượng thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

6) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện trực tiếp TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7) Mẫu đơn, tờ khai: Không.

8) Phí, lệ phí: Không.

9) Kết quả của TTHC:Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

10) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

- Việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng;

- Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, kế toán, thủ quỹ theo quy định của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ GD&ĐT.

 11) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

- Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu