Thẩm định thiết kế, dự toán và thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thủ tục 3: Thẩm định thiết kế, dự toán và thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.      

   1. Trình tự thực hiện:

   Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

   Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

   Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra thành phần của hồ sơ:

   - Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận; viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

   - Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

   Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp phí thẩm định và nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

   2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

   3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   3.1. Thành phần hồ sơ:

   - Tờ trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình của chủ đầu tư (theo mẫu).

   - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với công trình chỉ cần thiết kế một bước, không phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

   - Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng; hoặc quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế của chủ đầu tư đối với công trình thiết kế một bước, không phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

   - Văn bản thẩm duyệt của cơ quan thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc cam kết bảo vệ môi trường (nếu có).

   - Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát của chủ đầu tư, kèm theo kết quả thẩm tra (hoặc thẩm định) nhiệm vụ khảo sát của cơ quan có thẩm quyền.

   - Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng, thủy văn công trình kèm theo tài liệu, hồ sơ khảo sát và biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng công trình;

   - Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng (trong đó kê khai một số công trình chính đã thực hiện của nhà thầu, kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm khảo sát và các chủ trì thiết kế, có xác nhận và đóng dấu của chủ đầu tư).

   - Chứng chỉ  năng lực của tổ chức khảo sát, thiết kế xây dựng công trình theo quy định hiện hành của nhà nước.

   - Chứng chỉ hành nghề của các chức danh: chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu khảo sát và nhà thầu thiết kế.

   - Thuyết minh thiết kế.

   - Bản vẽ thiết kế.

   * Thành phần hồ sơ đối với trường hợp thẩm định điều chỉnh thiết kế dự toán:

   - Tờ trình thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

   - Quyết định phê duyệt thiết kế của công trình cần điều chỉnh thiết kế, dự toán;

   - Văn bản của cấp thẩm quyền chấp thuận về chủ trương cho phép điều chỉnh thiết kế, dự toán;

   - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh cùng với thiết kế cơ sở điều chỉnh (nếu có);

   - Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc cam kết bảo vệ môi trường (nếu có);

   - Các hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng công trình;

   - Thuyết minh và bản vẽ thiết kế điều chỉnh;

   - Dự toán xây dựng công trình đối với công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách;

   - Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung thiết kế thay đổi; về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng;

   - Hồ sơ năng lực của nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng;

   - Chứng chỉ  năng lực của tổ chức khảo sát, thiết kế xây dựng công trình theo quy định hiện hành của nhà nước.

   - Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế;

   - Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

   3.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

   4. Thời hạn giải quyết:

   - 30 ngày làm việc đối với công trình từ cấp III đến cấp II và 20 ngày làm việc đối với công trình cấp IV trở xuống (thiết kế 2 bước trở lên) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, có nội dung thiết kế theo đúng quy định, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

   - 15 ngày làm việc đối với công trình thiết kế một bước, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, có nội dung thiết kế theo đúng quy định, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

   5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

   6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình.

   - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

   8. Phí, lệ phí:

   - Phí thẩm định thiết kế quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; Công văn số 8028/BTC-CST ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính về việc phí thẩm định thiết kế công trình xây dựng;

- Mức thu phí tính theo tỷ lệ %.

   9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

   - Tờ trình thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình.

   10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

   11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

   - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng ;

   - Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.


- Tải mẫu đơn: