Thẩm định nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư

Thẩm định nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư.

1. Trình tự thực hiện:

         Bước 1: Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài chính tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình (tầng 1, Nhà Triển lãm lãm thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình). Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả

 Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thẩm định nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:

a) Thành phần hồ sơ:

   - Văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị có chức năng thẩm định hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

   - Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án nhóm A; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B và nhóm C;

   - Báo cáo thẩm định nội bộ;

   - Đối với các dự án có điều chỉnh tăng tổng mức vốn đầu tư gửi kèm quyết định đầu tư ban đầu và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3.2. Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư:

a) Thành phần hồ sơ:

* Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư theo Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

* Hồ sơ tài liệu kèm theo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư bao gồm:

- Đối với dự án chuẩn bị đầu tư:

Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Đối với dự án thực hiện dự án:

Quyết định phê duyệt đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) đối với các dự án khởi công mới và các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

- Đối với dự án hoàn thành kết thúc đầu tư:

Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

 b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thẩm định nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn: Văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối theo Mẫu số 01-B kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

- Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư: Văn bản báo cáo thẩm tra phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước theo Mẫu số 01-D kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu