Xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức được Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cho thuê đất trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức được Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất cho thuê đất trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Tài chính Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

 Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính;

- Quyết định giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Hợp đồng thuê đất giữa Sở Tài nguyên và Môi trường ký với tổ chức được thuê đất;

- Trích đo (trích lục) thửa đất được thuê;

- Biên bản giao đất tại thực địa (đối với trường hợp thuê mới);

 Trường hợp đề nghị trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ về đất của tổ chức vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị đối trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất;

- Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất kèm theo quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của cấp có thẩm quyền;

- Chứng từ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất (danh sách các đối tượng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đất ký tên hoặc chứng từ chuyển khoản).

Trường hợp xác định số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, hồ sơ gồm:

 - Tờ trình đề nghị trừ tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Biên lai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất, biên lại nộp lệ phí trước bạ, chứng từ chi trả cho người chuyển nhượng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về việc tạm thời điều chỉnh mức giá đất sản xuất kinh doanh và ban hành bảng giá thuê đất năm 2006;

- Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành đơn giá thuê đất sản xuất kinh doanh trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu