Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng

Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

- Nếu kết quả kiểm tra hồ sơ đạt yêu cầu thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm theo dõi hồ sơ.

- Nếu kết quả kiểm tra hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn cụ thể cho cơ sở sản xuất, nhập khẩu bổ sung, hoàn chỉnh.

Bước 3: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu nhận giấy hẹn trả kết quả.

Bước 4: Công chức tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình (Chi cục).

Bước 5: Chi cục đánh giá hồ sơ và ra kết quả theo thẩm quyền.

- Nếu kết quả đánh giá hồ sơ không đạt yêu cầu, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Chi cục thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh. Sau thời hạn 90 ngày từ ngày Chi cục gửi thông báo, nếu cơ sở đề nghị không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

- Nếu kết quả đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu: Trong thời hạn 7 ngày Chi cục thực hiện đánh giá tại cơ sở và ra kết quả theo thẩm quyền.

Bước 6: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (theo mẫu).

- Bản sao (có xác nhận sao y bản chính của cơ sở sản xuất) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Văn bản của người đứng đầu cơ sở quy định các biện pháp kiểm soát về đo lường để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

- Hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơ đánh giá kỹ thuật do lường của lượng của hàng đóng gói sẵn, hồ sơ kết quả thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường khác theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Thời gian 7 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan liên quan.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

8. Lệ phí: Không 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (Mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn:

10.1. Đối với cơ sở sản xuất:

10.1.1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.

10.1.2. Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Có đủ phương tiện định lượng hàng đóng gói sẵn (đối với cơ sở sản xuất hàng đóng gói sẵn), phương tiện đo để tự đánh giá sự phù hợp về lượng của hàng đóng gói sẵn (đối với cơ sở thực hiện tự đánh giá sự phù hợp về lượng của hàng đóng gói sẵn); các phương tiện đo được định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định;

b) Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo yêu cầu quy định.

10.1.3. Có đủ nhân viên kỹ thuật thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường quy định.

10.1.4. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, phương tiện định lượng, việc thực hiện phép đo (sau đây viết tắt là biện pháp kiểm soát về đo lường) để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

10.1.5. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơ đánh giá kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (do cơ sở tự đánh giá hoặc do cơ quan chứng nhận theo quy định được cơ sở thuê thực hiện).

10.2. Đối với cơ sở nhập khẩu:

10.2.1. Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

10.2.2. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

- Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn. 

- Tải mẫu đơn: