Giải quyết đơn thư tố cáo trong các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Giải quyết đơn thư tố cáo trong các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Người tố cáo gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) đến Sở Lao động- TBXH (số 19, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình)

Bước 2: Thụ lý để giải quyết

Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tố cáo, đơn tố cáo được thụ lý giải quyết.

Bước 3: Xác minh việc tố cáo

Trong quá trình tiến hành xác minh nội dung tố cáo. Người giải quyết tố cáo có quyền và nghĩa vụ sau:

+ Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.

+ Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo.

+ Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo.

+ Trưng cầu giám định, tiến hành các biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Kết luận về nội dung tố cáo

Quyết định kết luận về nội dung tố cáo; Xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm.

2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Phòng Thanh tra của Sở

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a, Thành phần hồ sơ:

- Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo;

- Các tài liệu, chứng  cứ liên quan (nếu có).

b. Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

4. Thời hạn giải quyết:

Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn tố cáo (Mẫu số 01/TC)                                                                

         10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong đơn tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo; nội dung tố cáo. Trong trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì người có trách nhiệm tiếp nhận ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chỉ của người tố cáo, có chữ ký của người tố cáo.

         11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:                                            

- Luật tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội khóa 13;

- Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Tố cáo;

- Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

 - Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong họat động thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo.


- Tải mẫu đơn: