Tiếp nhận văn bản đề nghị được làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ/năm.

Thủ tục 4: Tiếp nhận văn bản đề nghị được làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ/năm.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện của tổ chức đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (kèm theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp và giấy chứng minh thư nhân dân của cá nhân);

Bước 2: Đại diện của tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đại diện của tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét sau đó, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận;

Bước 4: Đại diện của tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thoả thuận giữa chủ sử dụng lao động và người lao động về việc làm thêm giờ;

- Công văn về việc xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến trên 300 giờ/năm;

- Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến trên 300 giờ/năm.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức .

6. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

      - Luật Lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;

- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết  một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu