Thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C

Thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, C.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức thực hiện TTHC chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ tới cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở theo thẩm quyền.

Bước 4: Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở tiến hành thẩm định hồ sơ.

Nếu hồ sơ không đúng quy định, cơ quan thẩm định thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; hoặc thông báo đến chủ đầu tư về lý do không thẩm định thiết kế cơ sở.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình và nộp phí theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần hồ sơ, số l­ượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1) Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở của chủ đầu tư (theo mẫu đính kèm).

2) Các văn bản pháp lý, gồm:

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

 

2) Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán), bao gồm:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

3) Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm B: 15 ngày làm việc.

- Đối với dự án nhóm C: 10 ngày làm việc.

5. Đối tư­ợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                         

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở.

8. Lệ phí: Chưa có quy định.

Vận dụng Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Phí thẩm định thiết kế cơ sở lấy bằng phí tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 176/2011/TT-BTC (Mức thu: 25% trên số tiền phí thẩm định dự án).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở (theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp Quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

- Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

 

- Tải mẫu đơn: