Đăng ký giao dịch bảo đảm

Thủ tục 15: Đăng ký giao dịch bảo đảm (9 trường hợp)

Trường hợp 1: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trường hợp tài sản đó đã hình thành và đã được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xem xét, tổ chức thẩm định.

 Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công việc được giao, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả, đồng thời nộp lệ phí theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

02

 

2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

01

 

3

Hợp đồng thế chấp đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật

01

 

4

Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc (nếu nhận hồ sơ sau 15h thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được đăng ký nội dung biến động; Đơn đăng ký đã được đăng ký nội dung biến động.

8. Phí, lệ phí: 80.000 đồng (trừ trường hợp các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh thì không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn)

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ Về đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính;

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP  ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

 

 

 

 

 

 

 

MẪU ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......................... , ngày ....  tháng .....  năm .........

 


PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)


 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 


 

 

 

 


PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

 


1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............. ………… Fax (nếu có):

     Địa chỉ email (nếu có):............... ...........................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                        Hộ chiếu

      Số:.............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp……………………………. cấp ngày .................. .. tháng ........ …. năm  

            GCN đăng ký kinh doanh                 QĐ thành lập                       GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày .............. ….. tháng .... …… năm .................

 

 

2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

2.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

2.3. Số điện thoại (nếu có):............. …………….. Fax (nếu có):...........................................................

     Địa chỉ email (nếu có):............... ............................................................................................

2.4.      Chứng minh nhân dân                Hộ chiếu

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày ............. …… tháng  ……. năm .................

            GCN đăng ký kinh doanh                  QĐ thành lập               GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày ............. tháng ...... ….. năm

 

 

3. Mô tả tài sản thế chấp 

3.1. Quyền sử dụng đất                  

3.1.1. Thửa đất số:............... …………….; Tờ bản đồ số (nếu có): . ;

Loại đất  ............................... …………………………………………………………………...

3.1.2. Địa chỉ thửa đất: ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

3.1.3. Diện tích đất thế chấp:…………………………………………………………….m2

     (ghi bằng chữ:.................................................................................................................................... )

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy: .....

   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm .............................

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ....................................................................................................           

........................................................................................................................................................................

3.2. Tài sản gắn liền với đất:

3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:...................................................................................

   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm ........................

3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: .......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ..................................

3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: .....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 


4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) .................................... , ký kết ngày....... tháng .......  năm ..........

 


5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 


6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp

     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

……………………………………………………………………………………………………………………

 


Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

 nếu là tổ chức)

 

 

 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai:.................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Chứng nhận việc thế chấp .......................................................................................................................

đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.

                    

.........................  ngày ........  tháng......... năm..............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp 2: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trường hợp tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1. Trình tự thực hiện:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xem xét, tổ chức thẩm định.

 Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công việc được giao, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả, đồng thời nộp lệ phí theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 6: Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ghi nội dung đã đăng ký thế chấp vào giấy chứng nhận và trả giấy chứng nhận cho công dân.(trường hợp không đủ điều kiện để chứng nhận quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hủy kết quả đăng ký thế chấp, thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

02

 

2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

01

 

3

Hợp đồng thế chấp đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật

01

 

4

Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền

01

 

5

Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

 

 

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc (nếu nhận hồ sơ sau 15h thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã được đăng ký nội dung thế chấp.

8. Phí, lệ phí: 80.000 đồng (trừ trường hợp các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh thì không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn)

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP  ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.


MẪU ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......................... , ngày ....  tháng .....  năm .........

 


PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)


 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 


 

 

 

 


PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

 


1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............. ………… Fax (nếu có):

     Địa chỉ email (nếu có):............... ...........................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                        Hộ chiếu

      Số:.............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp……………………………. cấp ngày .................. .. tháng ........ …. năm  

            GCN đăng ký kinh doanh                 QĐ thành lập                       GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày .............. ….. tháng .... …… năm .................

 

 

2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

2.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

2.3. Số điện thoại (nếu có):............. …………….. Fax (nếu có):...........................................................

     Địa chỉ email (nếu có):............... ............................................................................................

2.4.      Chứng minh nhân dân                Hộ chiếu

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày ............. …… tháng  ……. năm .................

            GCN đăng ký kinh doanh                  QĐ thành lập               GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày ............. tháng ...... ….. năm

 

 

3. Mô tả tài sản thế chấp 

3.1. Quyền sử dụng đất                  

3.1.1. Thửa đất số:............... …………….; Tờ bản đồ số (nếu có): . ;

Loại đất  ............................... …………………………………………………………………...

3.1.2. Địa chỉ thửa đất: ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

3.1.3. Diện tích đất thế chấp:…………………………………………………………….m2

     (ghi bằng chữ:.................................................................................................................................... )

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy: .....

   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm .............................

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ....................................................................................................           

........................................................................................................................................................................

3.2. Tài sản gắn liền với đất:

3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:...................................................................................

   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm ........................

3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: .......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ..................................

3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: .....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 


4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) .................................... , ký kết ngày....... tháng .......  năm ..........

 


5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 


6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp

     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

……………………………………………………………………………………………………………………

 


Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

 nếu là tổ chức)

 

 

 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai:.................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Chứng nhận việc thế chấp .......................................................................................................................

đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.

                    

.........................  ngày ........  tháng......... năm..............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp 3: Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất, tài sản đó đã hình thành và chủ sở hữu tài sản đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xem xét, tổ chức thẩm định.

 Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công việc được giao, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả, đồng thời nộp lệ phí theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

02

 

2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

01

 

3

Hợp đồng thế chấp đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật

01

 

4

Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc (nếu nhận hồ sơ sau 15h thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được đăng ký nội dung biến động; Đơn đăng ký đã được đăng ký nội dung biến động.

8. Phí, lệ phí: 80.000 đồng (trừ trường hợp các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh thì không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn)

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP  ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......................... , ngày ....  tháng .....  năm .........

 


PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)


 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 


 

 

 

 


PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

 


1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............. ………… Fax (nếu có):

     Địa chỉ email (nếu có):............... ...........................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                        Hộ chiếu

      Số:.............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp……………………………. cấp ngày .................. .. tháng ........ …. năm  

            GCN đăng ký kinh doanh                 QĐ thành lập                       GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày .............. ….. tháng .... …… năm .................

 

 

2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

2.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

2.3. Số điện thoại (nếu có):............. …………….. Fax (nếu có):...........................................................

     Địa chỉ email (nếu có):............... ............................................................................................

2.4.      Chứng minh nhân dân                Hộ chiếu

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày ............. …… tháng  ……. năm .................

            GCN đăng ký kinh doanh                  QĐ thành lập               GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày ............. tháng ...... ….. năm

 

 

3. Mô tả tài sản thế chấp 

3.1. Quyền sử dụng đất                  

3.1.1. Thửa đất số:............... …………….; Tờ bản đồ số (nếu có): . ;

Loại đất  ............................... …………………………………………………………………...

3.1.2. Địa chỉ thửa đất: ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

3.1.3. Diện tích đất thế chấp:…………………………………………………………….m2

     (ghi bằng chữ:.................................................................................................................................... )

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy: .....

   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm .............................

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ....................................................................................................           

........................................................................................................................................................................

3.2. Tài sản gắn liền với đất:

3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:...................................................................................

   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm ........................

3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: .......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ..................................

3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: .....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 


4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) .................................... , ký kết ngày....... tháng .......  năm ..........

 


5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 


6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp

     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

……………………………………………………………………………………………………………………

 


Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

 nếu là tổ chức)

 

 

 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai :................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Chứng nhận việc thế chấp .......................................................................................................................

đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.

                    

.........................  ngày ........  tháng......... năm..............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp 4: Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất, tài sản đó đã hình thành nhưng chủ sở hữu tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xem xét, tổ chức thẩm định.

 Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công việc được giao, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả, đồng thời nộp lệ phí theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Bước 6: Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ghi nội dung đã đăng ký thế chấp vào giấy chứng nhận và trả giấy chứng nhận cho công dân.(trường hợp không đủ điều kiện để chứng nhận quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hủy kết quả đăng ký thế chấp, thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

02

 

2

Hợp đồng thế chấp đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật

01

 

3

Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền

01

 

4

Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

 

 

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc (nếu nhận hồ sơ sau 15h thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã được đăng ký nội dung thế chấp.

8. Phí, lệ phí: 80.000 đồng (trừ trường hợp các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh thì không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn)

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP  ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

 

 

 

MẪU ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......................... , ngày ....  tháng .....  năm .........

 


PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)


 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 


 

 

 

 


PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

 


1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............. ………… Fax (nếu có):

     Địa chỉ email (nếu có):............... ...........................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                        Hộ chiếu

      Số:.............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp……………………………. cấp ngày .................. .. tháng ........ …. năm  

            GCN đăng ký kinh doanh                 QĐ thành lập                       GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày .............. ….. tháng .... …… năm .................

 

 

2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

2.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

2.3. Số điện thoại (nếu có):............. …………….. Fax (nếu có):...........................................................

     Địa chỉ email (nếu có):............... ............................................................................................

2.4.      Chứng minh nhân dân                Hộ chiếu

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày ............. …… tháng  ……. năm .................

            GCN đăng ký kinh doanh                  QĐ thành lập               GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày ............. tháng ...... ….. năm

 

 

3. Mô tả tài sản thế chấp 

3.1. Quyền sử dụng đất                  

3.1.1. Thửa đất số:............... …………….; Tờ bản đồ số (nếu có): . ;

Loại đất  ............................... …………………………………………………………………...

3.1.2. Địa chỉ thửa đất: ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

3.1.3. Diện tích đất thế chấp:…………………………………………………………….m2

     (ghi bằng chữ:.................................................................................................................................... )

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy: .....

   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm .............................

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ....................................................................................................           

........................................................................................................................................................................

3.2. Tài sản gắn liền với đất:

3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:...................................................................................

   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm ........................

3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: .......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ..................................

3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: .....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 


4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) .................................... , ký kết ngày....... tháng .......  năm ..........

 


5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 


6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp

     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

……………………………………………………………………………………………………………………

 


Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

 nếu là tổ chức)

 

 

 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai :................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Chứng nhận việc thế chấp .......................................................................................................................

đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.

                     

.........................  ngày ........  tháng......... năm..............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Trường hợp 5: Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xem xét, tổ chức thẩm định.

 Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công việc được giao, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả, đồng thời nộp lệ phí theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

02

 

2

Hợp đồng thế chấp đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật

01

 

3

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

01

 

4

Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc (nếu nhận hồ sơ sau 15h thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được đăng ký nội dung biến động; Đơn đăng ký đã được đăng ký nội dung biến động.

8. Phí, lệ phí: 80.000 đồng (trừ trường hợp các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh thì không phải nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn)

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính;

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP  ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......................... , ngày ....  tháng .....  năm .........

 


PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)


 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 


 

 

 

 


PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

 


1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............. ………… Fax (nếu có):

     Địa chỉ email (nếu có):............... ...........................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                        Hộ chiếu

      Số:.............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp……………………………. cấp ngày .................. .. tháng ........ …. năm  

            GCN đăng ký kinh doanh                 QĐ thành lập                       GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày .............. ….. tháng .... …… năm .................

 

 

2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

2.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

2.3. Số điện thoại (nếu có):............. …………….. Fax (nếu có):...........................................................

     Địa chỉ email (nếu có):............... ............................................................................................

2.4.      Chứng minh nhân dân                Hộ chiếu

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày ............. …… tháng  ……. năm .................

            GCN đăng ký kinh doanh                  QĐ thành lập               GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

     Cơ quan cấp………………………………. cấp ngày ............. tháng ...... ….. năm

 

 

3. Mô tả tài sản thế chấp 

3.1. Quyền sử dụng đất                  

3.1.1. Thửa đất số:............... …………….; Tờ bản đồ số (nếu có): . ;

Loại đất  ............................... …………………………………………………………………...

3.1.2. Địa chỉ thửa đất: ...............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

3.1.3. Diện tích đất thế chấp:…………………………………………………………….m2

     (ghi bằng chữ:.................................................................................................................................... )

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy: .....

   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm .............................

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ....................................................................................................           

........................................................................................................................................................................

3.2. Tài sản gắn liền với đất:

3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:...................................................................................

   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm ........................

3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: .......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ..................................

3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: .....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 


4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) .................................... , ký kết ngày....... tháng .......  năm ..........

 


5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 


6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp

     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

……………………………………………………………………………………………………………………

 


Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

 nếu là tổ chức)

 

 

 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,

nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai :................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Chứng nhận việc thế chấp .......................................................................................................................

đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.

                    

.........................  ngày ........  tháng......... năm..............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp 6: Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký trường hợp rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp; rút bớt, bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; khi tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xem xét, tổ chức thẩm định.

 Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công việc được giao, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả, đồng thời nộp lệ phí theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

02

 

2

Hợp đồng về việc thay đổi

01

 

3

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

01

 

4

Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc (nếu nhận hồ sơ sau 15h thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được đăng ký nội dung thay đổi; Đơn đăng ký đã được đăng ký nội dung biến động.

8. Phí, lệ phí: 60.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP  ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......................... , ngày ....  tháng .....  năm .........

 


PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)


 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

NỘI DUNG THẾ CHẤP ĐÃ ĐĂNG KÝ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 


 

 

 


PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

 


1. Người yêu cầu đăng ký

     Bên thế chấp

     Bên nhận thế chấp

 

 

thay đổi:

     Người được ủy quyền

 

 

 

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………......

1.3. Số điện thoại (nếu có):............. ………… Fax (nếu có):

Địa chỉ email (nếu có):.................... ............................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                               Hộ chiếu

      Số:.............................................................................................................................................................

Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày ............. …… tháng . …… năm .................

             GCN đăng ký kinh doanh                     QĐ thành lập                        GP đầu tư

      Số:.............................................................................................................................................................

Cơ quan cấp………………………………… cấp ngày………… tháng ….. năm .....

 

 

2. Tài sản đã đăng ký thế chấp:

2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:............... ………………..; Tờ bản đồ số (nếu có): .................................................. ;

   Loại đất ............................. …………………………………………………………………...

2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ...............................................................................................................................

2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ………………………………………………………… m2

   (ghi bằng chữ:......................................................................................................................................... )

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

    Số phát hành: ……………………………….., số vào sổ cấp giấy: ..................................................

    Cơ quan cấp: ……………………………………., cấp ngày …….. tháng…. năm ......

 

 

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ....................................................................................................           

2.2. Tài sản gắn liền với đất:

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

   Số phát hành:..........................................., số vào sổ cấp giấy:...............................................................

   Cơ quan cấp: ………………………………………, cấp ngày …….. tháng….. năm ......................

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: .......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ..................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: .....................................................................................................................           

.........................................................................................................................................................................

 


3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) …………………, ký kết ngày................... tháng .....  năm .......

 


4. Nội dung yêu cầu thay đổi: ..................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 


5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 


6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp

     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

…………………………………………………………………………………………………………………….

 Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 


 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

 

 

 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai :................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.

                       

.........................  ngày ........  tháng......... năm..............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

                                                                                                                     

 
 

Trường hợp 7: Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xem xét, tổ chức thẩm định.

 Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công việc được giao, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả, đồng thời nộp lệ phí theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp

02

 

2

Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp

01

 

3

Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc (nếu nhận hồ sơ sau 15h thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp vào Sổ theo dõi biến động đất đai; thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản thế chấp cho các bên cùng nhận thế chấp đã đăng ký trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ

8. Phí, lệ phí: 70.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP  ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

 

 

 

MẪU ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC

XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do - Hạnh phúc 

......................... , ngày ....  tháng .....  năm .........

 


PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)


 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO

VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 


 

 

 

 


PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO

 


1. Người yêu cầu đăng ký văn bản

     Bên thế chấp

     Bên nhận thế chấp

 

 

thông báo:

     Người được ủy quyền

 

 

 

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

1.3. Số điện thoại (nếu có): …………………… Fax (nếu có):.............................................................

    Địa chỉ email (nếu có):................ ...........................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                                Hộ chiếu

     Số:..............................................................................................................................................................

Cơ quan cấp ……………………………………… cấp ngày …… tháng …. năm ....

1.1.      GCN đăng ký kinh doanh                      QĐ thành lập                   GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

Cơ quan cấp ………………………………………. cấp ngày ……tháng ..  năm ......

 

 

2. Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp được xử lý:

2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:............... ……………..; Tờ bản đồ số (nếu có): ;

    Loại đất  ........................... …………………………………………………………………...

2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ...............................................................................................................................

2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ………………………………………………………… m2

    (ghi bằng chữ:........................................................................................................................................ )

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

     Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: .......................................................

     Cơ quan cấp: ……………………………………..., cấp ngày …… tháng…. năm ........................

 

 

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ....................................................................................................           

.......................................................................................................................................................................

 

 

2.2. Tài sản gắn liền với đất

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

    Số phát hành:......................................., số vào sổ cấp giấy:..................................................................

    Cơ quan cấp: ………………………………………., cấp ngày …… tháng .  năm .........................

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: .......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ..................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: .....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 


3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) .......................................... , ký kết ngày..... tháng .....  năm .......

 


4. Thời gian và địa điểm xử lý tài sản: ..................................................................................................             

 


5. Các bên cùng nhận thế chấp (nếu có):

5.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................................................

5.2. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................................................................

 

 

6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp  

     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

……………………………………………………………………………………………………………………

 


Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

  

 

 

 

NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai :................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Chứng nhận đã đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp theo những nội dung kê khai tại đơn này.

.........................  ngày ........  tháng......... năm..............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

 

 


Trường hợp 8: Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xem xét, tổ chức thẩm định.

 Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công việc được giao, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả, đồng thời nộp lệ phí theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót

02

 

2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

01

 

3

Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng ký nếu phần chứng nhận nội dung đăng ký có sai sót

01

 

4

Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc (nếu nhận hồ sơ sau 15h thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo)

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã đính chính thông tin sai sót; Đơn đăng ký đã được đăng ký nội dung biến động.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP  ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU ĐƠN YÊU CẦU SỮA CHỮA SAI SÓT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......................... , ngày ....  tháng .....  năm .........

 


PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)


 

ĐƠN YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 


 

 

 

 


PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT

 


1. Người yêu cầu sửa chữa

     Bên thế chấp

     Bên nhận thế chấp

 

 

sai sót:

     Người được ủy quyền

 

 

 

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............. …………….. Fax (nếu có):...........................................................

    Địa chỉ email (nếu có):................ ............................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                          Hộ chiếu

     Số:..............................................................................................................................................................

Cơ quan cấp ……………………………………….. cấp ngày …… tháng  năm ......

1.1.      GCN đăng ký kinh doanh                     QĐ thành lập                     GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

Cơ quan cấp ………………………………………. cấp ngày …… tháng …............. năm .........

 

 

2. Tài sản đã đăng ký thế chấp:

2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:............... ………………….; Tờ bản đồ số (nếu có): ............................................... ;

   Loại đất ............................. …………………………………………………………………..

2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ...............................................................................................................................

2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ………...………………………………………………… m2

    (ghi bằng chữ:........................................................................................................................................ )

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

    Số phát hành: ……………………………, số vào sổ cấp giấy: ........................................................

    Cơ quan cấp: ……………………………………, cấp ngày ……. tháng …. năm .......

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ....................................................................................................           

 

 

2.2. Tài sản gắn liền với đất

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

     Số phát hành: …………………………, số vào sổ cấp giấy:............................................................

     Cơ quan cấp: ………………………………………, cấp ngày …… tháng .  năm .........................

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: .......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ..................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: .....................................................................................................................           

.........................................................................................................................................................................           

 


3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) .......................................... , ký kết ngày..... tháng .....  năm .......

 


4. Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót:

4.1. Sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký:.................................................................................................

........................................................................................................................................................................

4.2. Sai sót trong phần chứng nhận của cơ quan đăng ký:.................................................................

........................................................................................................................................................................

 


5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 


6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp

     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

……………………………………………………………………………………………………………………

 Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

  

 

 

BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai :................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Chứng nhận về việc đã sửa chữa sai sót theo những nội dung được kê khai tại đơn này.

                       

.........................  ngày ........  tháng......... năm..............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

 

Trường hợp 9: Xóa đăng ký thế chấp

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xem xét, tổ chức thẩm định.

 Bước 4: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công việc được giao, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả cho Trung tâm hành chính công cấp huyện để trả cho công dân.

Bước 5: Công dân nhận kết quả, đồng thời nộp lệ phí theo quy định tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao công chứng, chứng thực

1

Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp

02

 

2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

01

 

3

Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên thế chấp

01

 

4

Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền

01

 

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc (nếu nhận hồ sơ sau 15h thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã xóa đăng ký thế chấp; Đơn đăng ký đã được đăng ký nội dung biến động.

8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính.

- Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP  ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU ĐƠN YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......................... , ngày ....  tháng .....  năm .........

 


PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)


 

ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)


Kính gửi: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

 


 

 

 

 


PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

 


1. Người yêu cầu xóa

     Bên thế chấp

     Bên nhận thế chấp

 

 

đăng ký thế chấp:

     Người được ủy quyền

 

 

 

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ....................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: .....................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............. ……………… Fax (nếu có):.........................................................

   Địa chỉ email (nếu có):................. ............................................................................................

1.4.      Chứng minh nhân dân                             Hộ chiếu

    Số:...............................................................................................................................................................

    Cơ quan cấp ……………………………… cấp ngày .............. tháng ...... ….. năm

             GCN đăng ký kinh doanh                        QĐ thành lập                      GP đầu tư

     Số:..............................................................................................................................................................

Cơ quan cấp ……………………………………. cấp ngày ……. tháng ….. năm .....

 

 

2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp đối với các tài sản sau đây:

2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:............... ………………..; Tờ bản đồ số (nếu có): .................................................. ;

   Loại đất ............................. …………………………………………………………………...

2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ............................................................................................................................... .

2.1.3. Diện tích đất thế chấp: ………………………………………………………… m2

   (ghi bằng chữ:......................................................................................................................................... )

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

    Số phát hành: ……………………………., số vào sổ cấp giấy: .......................................................

    Cơ quan cấp: …………………………….., cấp ngày …….. tháng ……. năm ............

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ....................................................................................................           

 

 

2.2. Tài sản gắn liền với đất:

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

    Số phát hành:......................................, số vào sổ cấp giấy:...................................................................

    Cơ quan cấp: ………………………………….., cấp ngày ……. tháng …. năm ............................

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: .......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ..................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: .....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................           

 


3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) .......................................... , ký kết ngày..... tháng .....  năm .......

 


4. Lý do xóa đăng ký: ................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................  

 


5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 


6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp

     Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)

……………………………………………………………………………………………………………………

 


Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 


 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

 

 

 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai :................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp theo những nội dung được kê khai tại đơn này.

                       

.........................  ngày ........  tháng......... năm..............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 
 

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu