Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã.

1) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày, khi thay đổi nội dung điều lệ, số lượng Hợp tác xã thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát thì Hợp tác xã gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký Hợp tác xã nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính.

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập Hợp tác xã, Hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ giao giấy biên nhận hồ sơ cho Hợp tác xã.

- Bước 3: Cơ quan đăng ký Hợp tác xã thực hiện lưu bổ sung hồ sơ vào hồ sơ đăng ký của Hợp tác xã.

2) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã;

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã;

- Điều lệ sửa đổi (trong trường hợp thay đổi điều lệ của Hợp tác xã);

- Danh sách Hợp tác xã thành viên sau khi thay đổi (trong trường hợp thay đổi số lượng Hợp tác xã thành viên);

- Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát sau khi thay đổi (trong trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

4) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

5) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính.

6) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung hồ sơ đăng ký Hợp tác xã.

8) Lệ phí: Không.

9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT.

10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã;

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.


- Tải mẫu đơn: