Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận trang trại

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, hộ gia đình, người được ủy quyền hợp pháp chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân, hộ gia đình, người được ủy quyền hợp pháp nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện, thành phố, nơi đã cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn công dân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

  Bước 3: Nhận kết quả theo giấy hẹn tại Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

2. Cách thức thực hiện:  Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo mẫu 01.

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.    

b) Số lượng hồ sơ:  01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình, người được ủy quyền hợp pháp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:         

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình phải đạt tiêu chuẩn về tiêu chí xác định kinh tế trang trại:

a) Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

- Có mức hạn điền tối thiểu 2,1 ha.

- Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.

b) Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên.

c) Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp:

- Có diện tích tối thiểu 31 ha.

- Giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số: 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

- Tải mẫu đơn: