Thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

Thủ tục 12: Thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

1. Trình tự thực hiện

Bước 2:  Tổ chức, Công dân nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện ( Thành phố)

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện (Thành phố)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện ( Thành phố)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 

- Dự án quy hoạch

- Báo cáo đầu tư

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Đồ án thiết kế

- Dự toán xây dựng

- Hợp đồng kinh tế

b) Số lượng hồ sơ: 06 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp & PTNT

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

7. Mẫu đơn, tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Theo từng công trình cụ thể

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật xây dựng số 16/2003/QH11; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP; Thông tư số 02/2005/TT-BXD.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu