Thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án nhóm A, B)

Thủ tục 4: Thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (Dự án nhóm A, B):

1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Đơn vị được giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc nhà đầu tư lập đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các loại giấy tờ, văn bản, tài liệu cung cấp trong hồ sơ dự án trình duyệt.

Bước 2: Đơn vị được giao lập hoặc nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho đơn vị được giao lập hoặc nhà đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn đơn vị được giao lập hoặc nhà đầu tư hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Đơn vị được giao lập hoặc nhà đầu tư nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: Nội dung văn bản trình duyệt bao gồm căn cứ trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thuyết minh chính của báo cáo nghiên cứu khả thi và các kiến nghị;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Văn bản thỏa thuận giữa Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất với nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án);

- Quyết định phê duyệt đề xuất dự án;

- Văn bản thẩm định đề xuất dự án;

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định (không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ hồ sơ trong quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi):

+ Đối với dự án nhóm A: Không quá 28 ngày.

+ Đối với dự án nhóm B: Không quá 21 ngày.

- Thời gian phê duyệt:

+ Đối với dự án nhóm A: không quá 28 ngày.

+ Đối với dự án nhóm B: không quá 21 ngày.

5. Cơ quan thực hiệnSở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nghiên cứu khả thi, Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

8. Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP.

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Tải mẫu đơn: