Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư phát triển

Thủ tục 01: Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư phát triển.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ về Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho chủ đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tài liệu kèm theo gồm:

+ Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan; Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

+ Nguồn vốn cho dự án: Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án và các văn bản liên quan (nếu có) để chứng minh nguồn vốn cho dự án;

+ Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi;

+ Chứng thư thẩm định giá, kèm theo thông báo kết quả thẩm định giá tài sản cần mua sắm của cơ quan tài chính (nếu có);

+ Các văn bản pháp lý liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, trong đó thời gian thẩm định không quá 10 ngày làm việc, thời gian phê duyệt không quá 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tải mẫu đơn: