Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

Thủ tục 07: Thẩm định, phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bên mời thầu đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Bên mời thầu nộp hồ sơ về Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho bên mời thầu.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bên mời thầu hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Bên mời thầu nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của bên mời thầu, trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia.

- Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của tổ chuyên gia.

- Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của các nhà thầu và những tài liệu có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 21 ngày làm việc, trong đó thời gian thẩm định không quá 14 ngày làm việc, thời gian phê duyệt không quá 07 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

8. Lệ phí: Chi phí thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng (bao gồm cả chi phí thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các quy định về bảo đảm cạnh tranh theo Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Thông tư số  01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

- Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

- Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Tải mẫu đơn: