Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Thủ tục 08: Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Bên mời thầu đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Bên mời thầu nộp hồ sơ về Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho bên mời thầu.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bên mời thầu hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Bên mời thầu nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia.

- Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia.

- Biên bản thương thảo hợp đồng.

- Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của các nhà thầu và những tài liệu khác có liên quan; trường hợp đã tiến hành thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì chỉ gửi biên bản mở hồ sơ đề xuất về tài chính và bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 21 ngày làm việc, trong đó thời gian thẩm định không quá 14 ngày làm việc, thời gian phê duyệt không quá 07 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

8. Lệ phí: Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng (bao gồm cả chi phí thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các quy định về bảo đảm cạnh tranh theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

- Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

- Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Tải mẫu đơn: