Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

            1. Trình tự thực hiện

            Bước 1:  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

            Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

         Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

         - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

            - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

   Bước 3: Thẩm định hồ sơ. 

   - Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về tính hợp lệ của hồ sơ. Thời gian bổ sung, sửa đổi hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo;

   - Trong thời hạn 21 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quyết định công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trường hợp từ chối công nhận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo lý do bằng văn bản cho tổ chức đề nghị công nhận.

            Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

            2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua đường bưu điện.

   3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   3.1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Bản Thuyết minh vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 2 Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

3.2. Số lượng hồ sơ: 10 (mười) bộ, trong đó 01 bộ hồ sơ gốc và 09 bộ hồ sơ (bản sao).

4. Thời hạn giải quyết: 21 (hai mười mốt) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

   5. Đối t­ượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, công dân.

   6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:       

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

   - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kế hoạch – Tài chính).

   - Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường.

   7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

   8. Phí thẩm định: Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (mẫu 01);

- Bản Thuyết minh vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  (mẫu 02);

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 2 Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

   - Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Công văn số 2613/BNN-KHCN ngày 04/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tải mẫu đơn: