Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính - Đối với đơn vị trực thuộc

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính -  Đối với đơn vị trực thuộc

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ  ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc; hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp; Ngày ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam cấp cho tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam; Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh (đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh) thì người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo đúng quy định, gửi đến Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất để làm thủ tục đăng ký thuế.

- Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

+ Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ đăng ký thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư này.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

+ Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, cụ thể:

+ Các đơn vị trực thuộc (trừ hợp tác xã, tổ hợp tác) nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

+ Cục thuế nơi tổ chức khác đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan trung ương và cơ quan cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ra quyết định thành lập.

- Gửi qua hệ thống bưu chính;

- Nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính;

+ Các bảng kê kèm theo Tờ khai đăng ký thuế (nếu có);

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

g) Phí, lệ phí (nếu có):  Không.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 02-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính;

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Khoản 1 Điều 6; Khoản 1.b Điều 7; Khoản 1, khoản 3 Điều 8; Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

l) Mẫu biểu kèm theo:

-Tờ khai mẫu 02-ĐKT-TCT

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu