Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc) thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – trường hợp không phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế

 

Thủ tục 3. Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc) thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý – trường hợp không phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức kinh tế, tổ chức khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

- Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

+ Đối với hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng giấy:

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (nếu có), thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016.

Trường hợp hồ sơ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

+ Đối với hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế điện tử: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Gửi qua hệ thống bưu chính.

  - Nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

   - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.

g) Phí, lệ phí (nếu có):  Không.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

- Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Khoản 2 Điều 12, khoản 1b1 Điều 13, khoản 1 Điều 15 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

- Tải mẫu đơn:
  tt3.doc