Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế - Đối với tổ chức kinh tế bị tách

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế - Đối với tổ chức kinh tế bị tách

 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Sau khi tách, tổ chức kinh tế bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, tổ chức kinh tế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trong thời hạn là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hồ sơ gồm:

- Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

+ Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả thay đổi thông tin đăng ký thuế nếu thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư này.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

  + Trường hợp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế điện tử: tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Gửi qua hệ thống bưu chính;

- Hoặc bằng hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế điện tử.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016;

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách tổ chức kinh tế hoặc văn bản tương đương;

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương khác.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết:

- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (đối với trường hợp không phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế).

- Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế (đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh tế

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với trường hợp thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận).

g) Phí, lệ phí (nếu có): Không.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ tài chính.

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Khoản 2.a Điều 22 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

l) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          -Mẫu số 08-MST 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu