Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp hợp nhất tổ chức kinh tế - Đối với Tổ chức kinh tế hợp nhất

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp hợp nhất tổ chức kinh tế - Đối với Tổ chức kinh tế hợp nhất

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức kinh tế hợp nhất phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016.

- Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

+ Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy:

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ đăng ký thuế .Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư này.

 Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế điện tử: tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

- Gửi qua hệ thống bưu chính;

- Hoặc bằng hồ sơ đăng ký thuế điện tử

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đối với đơn vị chủ quản, đơn vị độc lập:

(i) Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 01-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính;

(ii) Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Đối với đơn vị trực thuộc:

(i) Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 02-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính;

(ii) Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh tế

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký thuế

g) Phí, lệ phí (nếu có):  Không.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016.

Hoặc:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 02-ĐK-TCT ban hành theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016.

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Khoản 4.b Điều 22 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

l) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-Mẫu 01-ĐK-TCT

-Mẫu 02-ĐK-TCT

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu