Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý.

Thủ tục 1: Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý.

  1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức (Ban quản lý khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

          Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công;

Địa chỉ: số 142-144, phố Lê Lợi – Thành phố Thái Bình;

  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra thành phần của hồ sơ:

  - Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận; viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

  - Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

  Bước 3: Thẩm định hồ sơ

  - Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng và tchức thẩm định;

  - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả họp Hội đồng trình Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất phê duyệt.

  Bước 4: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công.

  2. Cách thức thực hiện: 

  - Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công;

  - Qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Tờ trình của Giám đốc Ban quản lý khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển (bản chính);

  - Báo cáo xác định vùng đệm;

  - Bản đồ vùng đệm có thể hiện phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển theo hệ quy chiếu VN 2000;

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

  4. Thời hạn giải quyết:

  - Thời gian hoàn thành việc thẩm định không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể tư ngày Chi cục Kiểm lâm Thái Bình nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển biết để hoàn thiện.

  - Thời gian hoàn thành việc phê việc báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển và trả kết quả không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình.

  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

  10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

  - Nghị định 57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế;

  - Thông tư 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu