Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính

7.3. Thủ tục 3:  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính

1. Trình tự thực hiện

          Bước 1:  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

          Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công

          Địa chỉ: số 142-144, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình

       Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

       - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

          - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

          Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

- Ngay khi nhận được hồ sơ, trong thời gian 03 (ba) ngày, Chi cục Kiểm lâm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. 

          - Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập tổ thẩm định với ít nhất 3 thành viên là cán bộ kỹ thuật để tiến hành xác minh các điều kiện cần thiết theo quy định cho sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính của chủ đơn.

+ Biên bản thẩm định được trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn, ra quyết định cấp hay không cấp giấy chứng nhận cho chủ đơn và lý do bác đơn.

          Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công, nơi nhận hồ sơ.

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

- Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)

- Danh mục các trang thiết bị kỹ thuật để sản xuất kinh doanh giống cây trồng của đơn vị

- Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp đăng ký sản xuất kinh doanh

b) Số lượng: 04 (bốn) bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

          6. Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

          a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT;

b)Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiên ( nếu có ):

c)Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Thái Bình.

d)Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

          7. Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

          8. Phí, lệ phí: Không

          9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

          Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính.

10. Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng chính phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có mặt hàng về giống cây trồng;

b) Có địa điểm kinh doanh và cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với việc kinh doanh từng loại giống, từng cấp giống;

c) Có nhân viên kỹ thuật đủ năng lực nhận biết loại giống kinh doanh và nắm vững kỹ thuật bảo quản giống cây trồng;

          11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

 + Pháp lệnh giống cây trồng  số 15/2004/PL - UBTVQH 11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban thường vụ quốc hội.

+ Quyết định số 89/2005/QĐ - BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

+ Quyết định số 14/2005/QĐ - BNN ngày 15/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép kinh doanh.

- Tải mẫu đơn: