Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung

Thủ tục 09: Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị mua sắm tập trung đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

- Bước 2: Đơn vị mua sắm tập trung nộp hồ sơ theo quy định tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, công dân hoàn thiện, bổ sung.

- Bước 3: Đơn vị mua sắm tập trung nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Đơn vị mua sắm tập trung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tài liệu kèm theo gồm:

+ Quyết định phê duyệt danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất;

+ Bảng tổng hợp danh mục mua sắm tập trung của Đơn vị mua sắm tập trung  theo Mẫu số 01a/TH/MSTT ban hành kèm theo Thông tư 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính (Đơn vị mua sắm tập trung và đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung chịu trách nhiệm về kiểm tra dự toán và nguồn vốn mua sắm của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản trước khi tổng hợp số liệu tại Bảng tổng hợp nêu trên).

+ Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá, kèm theo thông báo kết quả thẩm định chứng thư thẩm định giá tài sản cần mua sắm của cơ quan tài chính;

+ Các văn bản pháp lý liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, trong đó thời gian thẩm định không quá 10 ngày làm việc, thời gian phê duyệt không quá 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

- Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 


Mẫu Tờ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

[TÊN ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG]

 

Số:____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___, ngày___tháng__năm___

 

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung ….

[ghi tên gói thầu]

 

 

Kính gửi:___[ghi tên người có thẩm quyền]

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ __[ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu]

 [Ghi tên đơn vị mua sắm tập trung] trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt về dự toán mua sắm tập trung

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự toán mua sắm tập trung như sau:

- Tên dự toán;

- Tổng giá trị dự toán;

- Nguồn vốn;

- Các thông tin khác (nếu có).

II.  Phần công việc đã thực hiện

 

 

 

Bảng số 1

STT

Nội dung công việc hoặc tên gói thầu(1)

Đơn vị thực hiện(2)

Giá trị(3)

Văn bản phê duyệt(4)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5]

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi tóm tắt nội dung công việc hoặc tên các gói thầu đã thực hiện.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện.

(3) Ghi giá trị của phần công việc, ghi cụ thể đồng tiền.

(4) Ghi tên văn bản phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quyết định giao việc,…).

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

STT

Nội dung công việc(1)

Đơn vị thực hiện(2)

Giá trị(3)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng giá trị thực hiện [kết chuyển sang Bảng số 5]

 

Ghi chú:

(1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc và không bao gồm phần công việc đã kê tại Bảng 1.

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện (nếu có).

(3) Ghi giá trị của phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền.

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

[Đơn vị mua sắm tập trung điền các nội dung cụ thể của gói thầu trong Bảng số 3].

Bảng số 3

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng giá gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5]

 

 

 

 

 

 

 

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Trong Mục này cần giải trình các nội dung tại Bảng số 3, cụ thể như sau:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:___[giải trình cơ sở phân chia dự toán thành các gói thầu. Việc phân chia dự toán thành các gói thầu phải căn cứ vào danh mục tài sản mua sắm, tính chất, chủng loại tài sản cần mua sắm và có quy mô gói thầu hợp lý.

Việc chia dự toán thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu].

b) Giá gói thầu;

c) Nguồn vốn;

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu;

e) Loại hợp đồng;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

 

 

 

 

Bảng số 4

STT

Nội dung

Giá trị

1

 

 

2

 

 

3

 

 

...

 

 

n

 

 

Tổng giá trị các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5]

 

VI. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT

Nội dung

Giá trị

1

Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện

 

2

Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

 

3

Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 

4

Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

 

Tổng giá trị các phần công việc

 

Tổng giá trị dự toán

 

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [ghi tên đơn vị mua sắm tập trung] đề nghị___[ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:___[ghi tên gói thầu].

Kính trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tổ chức thẩm định;

- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

MUA SẮM TẬP TRUNG

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

- Tải mẫu đơn: