Cấp mới; cấp lại do chứng chỉ hành nghề cũ hết hạn; cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề; cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

Cấp mới; cấp lại do chứng chỉ hành nghề cũ hết hạn; cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề; cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III..

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ  và lệ phí theo quy định.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho Bộ phận sát hạch (BPSH) để thụ lý, tham mưu giải quyết. BPSH kiểm tra lại hồ sơ về sự đầy đủ và tính hợp lệ, thông báo một lần tới công dân đề nghị cấp chứng chỉ về yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: BPSH thụ lý, tổng hợp hồ sơ, trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng (HĐXCCCHĐXD).

Bước 5: HĐXCCCHĐXD quyết định thời gian tổ chức sát hạch, thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch và mã số dự sát hạch của từng công dân.

Bước 6: BPSH tổ chức sát hạch cho công dân theo quyết định của HĐXCCCHĐXD và báo cáo kết quả sát hạch với HĐXCCCHĐXD.

Bước 7: HĐXCCCHĐXD tổng hợp, trình kết quả sát hạch, kết quả thụ lý hồ sơ, đánh giá về chuyên môn, kinh nghiệm của công dân để Giám đốc Sở quyết định cấp chứng chỉ hành nghề.

Bước 8: Giám đốc Sở quyết định cấp chứng chỉ hành nghề cho các công dân đạt yêu cầu sát hạch, đủ điều kiện về chuyên môn, thời gian, kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng.

Bước 9: Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị cấp Mã số, cập nhật thông tin chứng chỉ hành nghề của công dân tới Bộ Xây dựng.

Bước 10: Bộ Xây dựng phát hành Mã số, cập nhật thông tin chứng chỉ hành nghề của công dân sau khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Xây dựng.

Bước 11: HĐXCCCHĐXD in phôi chứng chỉ, trình ký, đóng dấu, vào sổ quản lý, chuyển chứng chỉ hành nghề về Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 12: Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Cách thức thực hiện: Công dân nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Công dân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm:

3.1. Trường hợp cấp mới:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 1) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng;

b) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp;

c) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư 17/2016/TT-BXD(Mẫu 3);

d) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai;

đ) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng thuộc lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình. (Đối với trường hợp đề nghị cấp mới chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng khi đã có một trong hai loại chứng chỉ trên).

3.2. Trường hợp cấp lại do chứng chỉ hành nghề cũ hết hạn:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 1) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng;

b) Chứng chỉ cũ.

3.3. Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung hành nghề:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 1)  kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng;

b) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng;

c) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư 17/2016/TT-BXD(Mẫu 3);

d) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai;

đ) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng thuộc lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình. (Đối với trường hợp đề nghị cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng khi đã có một trong hai loại chứng chỉ trên);

e) Chứng chỉ cũ.

3.4. Trường hợp chuyển đổi chứng chỉ:

a) Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 11 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 2) kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng;

b) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp) theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư 17/2016/TT-BXD(Mẫu 3);

c) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các hợp đồng hoạt động xây dựng mà cá nhân đã tham gia thực hiện các công việc hoặc văn bản phân công công việc (giao nhiệm vụ) của cơ quan, tổ chức cho cá nhân liên quan đến nội dung kê khai;

d) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của chứng chỉ hành nghề cũ còn thời hạn sử dụng.

4. Thời hạn giải quyết: 44 ngày làm việc.

Trong đó:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho Bộ phận sát hạch (BPSH) để thụ lý, tham mưu giải quyết. BPSH kiểm tra lại hồ sơ về sự đầy đủ và tính hợp lệ, thông báo một lần tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ về yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ: Không quá 03 ngày làm việc.

- Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng (HĐXCCCHĐXD) quyết định thời gian tổ chức sát hạch, thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch và mã số dự sát hạch của từng cá nhân; BPSH tổ chức sát hạch cho cá nhân theo quyết định của HĐXCCCHĐXD và báo cáo kết quả sát hạch với HĐXCCCHĐXD: Không quá 20 ngày làm việc.

- HĐXCCCHĐXD tổng hợp, trình kết quả sát hạch, kết quả thụ lý hồ sơ, đánh giá về chuyên môn, kinh nghiệm của cá nhân để Giám đốc Sở quyết định cấp chứng chỉ hành nghề; Giám đốc Sở quyết định cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đạt yêu cầu sát hạch, đủ điều kiện về chuyên môn, thời gian, kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng và gửi văn bản đề nghị cấp Mã số, cập nhật thông tin chứng chỉ hành nghề của cá nhân tới Bộ Xây dựng: Không quá 06 ngày làm việc.

- Bộ Xây dựng phát hành Mã số, cập nhật thông tin chứng chỉ hành nghề của cá nhân sau khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Xây dựng: Không quá 10 ngày làm việc.

+ Trong đó thời gian nhận văn bản đề nghị: Không quá 05 ngày làm việc;

+ Thời gian phát hành mã số, cập nhật thông tin chứng chỉ hành nghề: Không quá 05 ngày làm việc.

- HĐXCCCHĐXD nhận mã số chứng chỉ, in phôi chứng chỉ, trình ký, đóng dấu, vào sổ quản lý, chuyển chứng chỉ hành nghề về Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất: Không quá 05 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

8. Phí, lệ phí: 300.000VNĐ đối với trường hợp cấp mới; 150.000VNĐ đối với các trường hợp còn lại.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 1).

- Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ theo mẫu tại Phụ lục số 11 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 2).

- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 02 Thông tư 17/2016/TT-BXD(Mẫu 3).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

-  Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/ 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép HĐXD.

- Tải mẫu đơn:
  28.doc