Cấp mới; cấp lại do chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cũ hết hạn; cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

Cấp mới; cấp lại do chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cũ hết hạn; cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và lệ phí theo quy định.

Bước 2: Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng (HĐXCCCHĐXD). Thư ký HĐXCCCHĐXD thụ lý hồ sơ, tổng hợp nội dung hồ sơ, tham mưu Sở Xây dựng ra văn bản yêu cầu phúc tra xác minh hồ sơ nếu thấy cần thiết.

Bước 4: HĐXCCCHĐXD tổ chức đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định.

Bước 5: HĐXCCCHĐXD tổng hợp kết quả đánh giá, trình Giám đốc Sở quyết định cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức đạt yêu cầu.

Bước 6: Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị cấp Mã số, cập nhật thông tin chứng chỉ năng lực cho tổ chức tới Bộ Xây dựng.

Bước 7: Bộ Xây dựng phát hành Mã số, cập nhật thông tin chứng chỉ năng lực cho tổ chức sau khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Xây dựng.

Bước 8: HĐXCCCHĐXD in phôi chứng chỉ, trình ký, đóng dấu, vào sổ quản lý, chuyển chứng chỉ năng lực về Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 9: Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực bao gồm:

3.1. Trường hợp cấp mới:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 1);

b) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

c) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo mẫu tại Phụ lục số 04 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 2) kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hp đng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện);

d) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.

3.2. Trường hợp cấp lại do chứng chỉ năng lực cũ hết hạn:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 1);

b) Chứng chỉ cũ.

3.3. Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 1);

b) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;

c) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo mẫu tại Phụ lục số 04 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 2) kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hp đng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện);

d) Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức;

đ) Chứng chỉ cũ.

4. Thời hạn giải quyết: 26 ngày làm việc.

Trong đó:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng (HĐXCCCHĐXD). Thư ký HĐXCCCHĐXD thụ lý hồ sơ, tổng hợp nội dung hồ sơ, tham mưu Sở Xây dựng ra văn bản yêu cầu phúc tra xác minh hồ sơ nếu thấy cần thiết: Không quá 05 ngày làm việc.

- HĐXCCCHĐXD tổ chức đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định, tổng hợp kết quả đánh giá, trình Giám đốc Sở quyết định cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức đạt yêu cầu: Không quá 05 ngày làm việc.

- Sở Xây dựng gửi văn bản đề nghị cấp Mã số, cập nhật thông tin chứng chỉ năng lực cho tổ chức tới Bộ Xây dựng: Không quá 03 ngày làm việc.

- Bộ Xây dựng phát hành Mã số, cập nhật thông tin chứng chỉ năng lực của cá nhân sau khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Xây dựng: Không quá 10 ngày làm việc. Trong đó:

+ Thời gian nhận được văn bản đề nghị: Không quá 05 ngày làm việc;

+ Thời gian phát hành mã số, cập nhật thông tin chứng chỉ hành nghề: Không quá 05 ngày làm việc.

- HĐXCCCHĐXD nhận mã số chứng chỉ, in phôi chứng chỉ, trình ký, đóng dấu, vào sổ quản lý, chuyển chứng chỉ hành nghề về Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất: Không quá 03 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ năng lực.

8. Phí, lệ phí: 1.000.000VNĐ đối với trường hợp cấp mới; 500.000VNĐ đối với các trường hợp còn lại.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 1).

- Bản Danh sách cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo mẫu tại Phụ lục số 04 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 2).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/ 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép HĐXD.

- Tải mẫu đơn:
  30.doc