Cấp lại chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III do chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc bị thất lạc

Cấp lại chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III do chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc bị thất lạc.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và lệ phí theo quy định.

Bước 2: Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng (HĐXCCCHĐXD).

Bước 4: Thư ký HĐXCCCHĐXD thụ lý, tổng hợp nội dung hồ sơ, báo cáo Thường trực, Chủ tịch Hội đồng để trình Giám đốc Sở quyết định quyết định cấp lại chứng chỉ năng lực rách, nát hoặc bị thất lạc cho tổ chức.

Bước 5: Thư ký HĐXCCCHĐXD in phôi chứng chỉ, trình ký, đóng dấu, vào sổ quản lý, chuyển chứng chỉ năng lực về Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 6: Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công  cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 1);

b) Chứng chỉ cũ. (Đối với trường hợp chứng chĩ cũ bị rách, nát)

4. Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ năng lực.

8. Phí, lệ phí: 500.000VNĐ.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu tại Phụ lục số 03 Thông tư 17/2016/TT-BXD (Mẫu 1).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/ 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép HĐXD.

- Tải mẫu đơn:
  31.doc