Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình của các tổ chức đã có đất ở hợp pháp thuộc thẩm quyền của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình của các tổ chức đã có đất ở hợp pháp thuộc thẩm quyền của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình:

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Nhà đầu tư hoàn thiện bổ sung.

Bước 3:

- Sở Xây dựng thẩm định trình Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất chấp thuận chủ trương đầu tư nếu hồ sơ đủ điều kiện hoặc có Văn bản Thông báo cho chủ đầu tư nếu không đủ điều kiện;

- Nhà đầu tư nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm hành chính công Tỉnh.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ pháp lý của đơn vị được giao làm chủ đầu tư:

- Giấy tờ chứng minh có vốn pháp định của đơn vị theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản;

- Giấy tờ chứng minh chức năng kinh doanh bất động sản, tư cách pháp lý;

- Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính:

+ Giấy tờ chứng minh vốn đầu tư thuộc sở hữu của Chủ đầu tư được đầu tư vào dự án đảm bảo theo quy định hoặc báo cáo tài chính năm gần nhất của Chủ đầu tư đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán theo quy định;

+ Văn bản của các tổ chức tham gia góp vốn, cho vay đối với dự án;

+ Văn bản cam kết của Chủ đầu tư không lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang quá trình giải thể, không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, không trong thời gian bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý đề nghị chấp thuận; các nội dung đề xuất chấp thuận gồm:

- Tên dự án bằng tiếng Việt, nếu là dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư có nhu cầu đặt tên bằng tiếng nước ngoài thì phải viết đầy đủ tên bằng tiếng Việt trước và viết tiếng nước ngoài sau;

- Tên chủ đầu tư (nếu đã lựa chọn chủ đầu tư);

- Địa điểm, ranh giới, quy mô diện tích đất của dự án; nếu có sử dụng diện tích đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì phải nêu rõ diện tích được chuyển đổi mục đích sử dụng;

- Mục tiêu của dự án;

- Hình thức đầu tư dự án;

- Nội dung chính của dự án (công việc thực hiện, số lượng từng loại nhà ở cần đầu tư xây dựng, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở, phương án triển khai thực hiện);

- Tổng mức đầu tư; nguồn vốn đầu tư;

- Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu có); diện tích đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; diện tích sàn xây dựng nhà ở phải dành để cho thuê;

- Các công trình hạ tầng chủ đầu tư được quản lý hoặc phải chuyển giao cho Nhà nước sau khi hoàn thành việc xây dựng;

- Thời gian và tiến độ thực hiện dự án; phân kỳ đầu tư (nếu có);

- Các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với dự án và điều kiện áp dụng (nếu có); trách nhiệm của chủ đầu tư, của chính quyền địa phương trong việc thực hiện dự án;

- Thời hạn hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

c) Lý do đề nghị chấp thuận và chứng minh sự phù hợp của nội dung dự án với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt.

d) Quyết định phê duyệt quy hoạch kèm theo bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

đ) Nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt có liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án cần chấp thuận chủ trương đầu tư.

e) Văn bản được giao làm chủ đầu tư dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

f)  Thuyết minh đề xuất Dự án (có phân tích cụ thể về cơ sở pháp lý và chi tiết các nội dung theo Tờ trình của Chủ đầu tư).

g) Các tài liệu pháp lý có liên quan đến đất đai của Dự án, các thông tin và đề xuất khác của Chủ đầu tư liên quan đến dự án.

4.  Số lượng hồ sơ:  01 bộ chính, 04 bộ chụp.

5.  Thời gian giải quyết: 

- Không quá 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa hồ sơ theo ý kiến tham gia của các Sở, ngành và đơn vị liên quan), trong đó:

+ Trong 03 ngày làm việc, Sở Xây dựng xem xét hồ sơ, gửi văn bản xin ý kiến tham gia của các sở ngành;

+ Thời gian xin ý kiến tham gia các Sở, ngành, đơn vị liên quan: không quá 07 ngày làm việc;

+ Thời gian Sở Xây dựng thẩm định trình Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất không quá 07 ngày làm việc;

+ Thời gian Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tổng hợp ban hành Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc không chấp thuận là không quá 05 ngày làm việc

(Không tính thời gian xin ý kiến Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Bộ Xây dựng đối với các dự án phải xin ý kiến Hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất và Bộ Xây dựng)

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ngành, đơn vị liên quan.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản chấp thuận chủ chương đầu tư hoặc không chấp thuận chủ trương đầu tư.

9. Lệ phí: Không.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nhà ở năm 2014;

- Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014;

- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà ở; Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP;

- Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất về việc Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu