Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng(có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH huyện, thành phố)

Tên thủ tục hành chính

Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng(có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH huyện, thành phố)

Trình tự thực hiện

1. Bước 1:

- Người đang làm việc (đang tham gia BHXH bắt buộc thuộc các đơn vị huyện, thành phố quản lý): nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, thành phố.

  - Người tham gia BHXH tự nguyện: nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp cấp huyện, thành phố.

  - Người bảo lưu thời gian đóng BHXH.

2. Bước 2: Tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, thành phố:

  - Nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần và số lượng hồ sơ, nếu đúng, đủ thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ lý do và trả lại người tham gia.

-  Trả hồ sơ cho người tham gia theo thời hạn ghi trên giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, thành phố.

Thành phần hồ sơ

1. Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp cấp huyện, thành phố.

 a) Cấp lại sổ BHXH do mất, bao gồm các trường hợp: cấp lại toàn bộ sổ BHXH; cấp lại bìa sổ BHXH

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

b) Cấp lại sổ BHXH do hỏng, bao gồm các trường hợp: cấp lại toàn bộ sổ BHXH; cấp lại bìa sổ BHXH;

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

- Bìa sổ BHXH (trường hợp hỏng bìa sổ BHXH).

- Sổ BHXH (trường hợp sổ BHXH hỏng)

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng: không quá 06 ngày làm việc.

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH huyện

Kết quả thực hiện

Sổ BHXH, bìa sổ BHXH.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

 

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 28/11/2008.

- Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014.

- Nghị  định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

-Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT;

- Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 3/2/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ BHYT.

- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tải mẫu đơn: