Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.

Thủ tục 9: Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu.

          1. Trình tự thực hiện

          Bước 1:  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

          Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Trung tâm Hành chính công

          Địa chỉ: số 142-144, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình

       Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

       - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

          - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

          Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

- Ngay khi nhận được hồ sơ, trong thời gian 03 (ba) ngày, Chi cục Kiểm lâm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. 

          - Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm tiến hành các thủ tục kiểm tra về nguồn gốc, điều kiện chuồng trại, thú y, và vệ sinh môi trường và cấp giấy phép nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

          Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công, nơi nhận hồ sơ.

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Trung tâm Hành chính công

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu;

2. Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

3. Bản thuyết minh về điều kiện chuồng, trại nuôi bao gồm: Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu có kèm theo ảnh, chế độ chăm sóc, thức ăn và hệ thống xử lý chất thải;

4. Bản sao hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sĩ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc gấu nuôi”.

b) Số lượng: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm

          - Cơ quan phối hợp: Không

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trại nuôi gấu

          8. Phí, lệ phí: Không

          9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

          Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (mẫu 01).

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử.

2. Có chuồng và trại nuôi gấu đảm bảo các điều kiện theo quy định. 

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành quy chế quản lý gấu nuôi.

- Thông tư số 25/2011/TT-BNN ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

- Tải mẫu đơn: