Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức có nhu cầu được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tới Sở Khoa học và Công nghệ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu kết quả kiểm tra hồ sơ đạt yêu cầu thì viết giấy biên nhận hồ sơ, trong đó có hẹn ngày trả kết quả và cập nhật vào phần mềm theo dõi hồ sơ.

+ Nếu kết quả kiểm tra hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh.

Bước 3: Tổ chức nhận giấy hẹn trả kết quả.

            Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ thụ lý theo thẩm quyền

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ , Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức thực hiện các công việc:

+ Đánh giá hồ sơ, đàm phán với tổ chức đề nghị giao quyền về thỏa thuận giao quyền nếu cần thiết và kết luận về việc hồ sơ đề nghị giao quyền đáp ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu dựa trên các điều kiện quy định tại Điều 39 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP.  

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu (theo mẫu);

 + Báo cáo khả năng ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu (theo mẫu);

  + Dự thảo Thỏa thuâṇ về việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu (sau đây viết tắt là Thỏa thuận giao quyền) (theo mẫu);

  + Các tài liệu khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định:

+ Thực hiện đánh giá trong 20 ngày.

+ Ra quyết định giao quyền hoặc thông báo từ chối giao quyền trong 05 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Tổ chức khác.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc thông báo từ chối đề nghị giao quyền, trong đó có nêu rõ lý do từ chối.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị giao quyền  (mẫu 1 phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư số

15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014);

- Báo cáo khả năng ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu (Mẫu 2 Phụ lục) Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014);

- Dự thảo thỏa thuận giao quyền (Mẫu 3 Phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN);

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Thỏa thuận giao quyền

+ Thỏa thuận giao quyền ký kết giữa Sở Khoa học và Công nghệ và tổ chức được giao quyền là văn bản kèm theo Quyết định giao quyền và được thực hiện theo Mẫu 3 trong Phụ lục của Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN.

+ Khi có thay đổi về nội dung Thỏa thuâṇ giao quyền, Sở Khoa học và Công nghệ và tổ chức được giao quyền thực hiện ký kết văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Thỏa thuâṇ giao quyền.

+ Thỏa thuận, văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận giao quyền (nếu có) là một phần nội dung của Quyết định giao quyền.

- Thành lập Hôị đồng tư vấn giao quyền.

- Định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước

+ Việc định giá thực hiện theo Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của liên Bộ KH&CN và Bộ Tài chính quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Đại diện chủ sở hữu nhà nước, tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu được sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hoặc kinh phí hoạt động thường xuyên để trả cho chi phí thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn, dịch vụ định giá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

- Đối với những kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Dự án sản xuất thử nghiệm, nếu trong hợp đồng nghiên cứu đã quy định rõ quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức chủ trì nhiệm vụ thì không phải tiến hành thủ tục giao quyền.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thông tư liên tịch số  39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất sử dụng ngân sách nhà nước của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Tải mẫu đơn: