Đóng búa kiểm lâm

Thủ tục 10: Đóng búa kiểm lâm

          1. Trình tự thực hiện

          Bước 1:  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

          Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Trung tâm Hành chính công

          Địa chỉ: số 142-144, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình

       Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

       - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

          - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

          Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

- Ngay khi nhận được hồ sơ, trong thời gian 03 (ba) ngày, Chi cục Kiểm lâm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. 

          - Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, công chức Kiểm lâm phải tiến hành xác minh đối tượng, nguồn gốc gỗ theo quy định của pháp luật.

          Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công, nơi nhận hồ sơ.

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng búa kiểm lâm;

- Lý lịch gỗ;

- Hồ sơ về nguồn gốc gỗ hợp pháp;

- Quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Đối với gỗ là tang vật vi phạm pháp luật);

- Hồ sơ gỗ nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan (Đối với gỗ tròn nhập khẩu không có dấu búa hoặc dấu hiệu đặc biệt khác theo quy định của nước xuất khẩu).

b) Số lượng: 02 (hai) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

          6. Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm

          - Cơ quan phối hợp: Không

          7. Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính: Giấy xác nhận và gỗ được đóng dấu búa

          8. Phí, lệ phí: Không

          9. Tên mẫu đơn, tờ khai: không

10. Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính:

 Biên bản kiểm tra, kèm theo lý lịch gỗ đã đóng búa Kiểm lâm

          11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

          - Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Quyết định số 107/2007/QĐ-BNN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ..

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu