Thẩm định Báo cáo kinh kế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình điện.

Thẩm định Báo cáo kinh kế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình điện.

1. Trình tự thực hiện:

          Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định

                Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng theo mẫu tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015. (Mẫu số 04)

- Văn bản pháp lý:

+Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công);

+ Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

+ Văn bản thoả thuận điểm đấu với ngành điện;

+ Văn bản chấp thuận xây dựng công trình của cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, thành phố;

+ Và các văn bản khác có liên quan.

- Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

+ Hồ sơ khảo sát xây dựng;

+ Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

+ Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách (File mềm dự toán; Chứng thư thẩm định giá vật tư, thiết bị chính đưa vào công trình hoặc 02 bộ báo giá vật tư, thiết bị chính của 02 đơn vị cung cấp).

- Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

+ Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

+ Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

+ Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);

b)Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc  

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Sở Công thương.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

8. Phí, lệ phí:Thu phí thẩm định theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng;

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(kèm theo): Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng (Mẫu số 04)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

            - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/ 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

           - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình và bảo hành công trình;

            - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

            - Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng;

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban Nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình Ban hành quy định phân cấp quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Tải mẫu đơn: