Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương.
- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu