Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

1. Trình tự thực hiện:

- Cơ sở hoạt động hóa chất lập hồ sơ đề nghị huấn luyện (đối với cán bộ quản lý), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và gửi đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Công thương;

- Sở Công thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công thương thông báo kế hoạch huấn luyện (nếu có), kiểm tra cho cơ sở;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, Sở Công thương thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho người kiểm tra đạt yêu cầu.

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

+ Danh sách người đề nghị được huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận;

+ Hai (02) ảnh (cỡ 2×3 cm) của người trong danh sách người đề nghị được huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận;

+ Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất công nghiệp nguy hiểm.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất  mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BCT.

8. Lệ phí: không.

9. Tên mẫu đơn, tên tờ khai: Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

10.  Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

- Tải mẫu đơn: