Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động thực vật hoang dã

Thủ tục 11: Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động thực vật hoang dã

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Trung tâm Hành chính công

Địa chỉ: số 142-144, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

- Ngay khi nhận được hồ sơ, trong thời gian 03 (ba) ngày, Chi cục Kiểm lâm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm tiến hành các thủ tục kiểm tra hồ sơ và thực tế cơ sở gây nuôi về điều kiện cơ sở vật chất, chuồng trại, vệ sinh môi trường.... và cấp giấy chứng nhận nếu đủ điều kiện; trường hợp không cấp thì ra văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công, nơi nhận hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Trung tâm Hành chính công

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các phụ lục II, III của Công ước CITES và nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam

b. Số lượng: 2 (Hai) bộ

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm       

- Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân huyện, xã.

7. Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động thực vật hoang dã

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

 Đơn đề nghị  cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã nhóm....

10. Điều kiện thực hiện hủ tục hành chính:

-  Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại.

-  Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

- Có nguồn gốc hợp pháp.

- Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước..

11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

- Nghị định số 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

- Nghị định số 82/2006/ Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

- Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tải mẫu đơn: